Info: Downloads flytter

De mange gratis downloads af Lean-materiale flytter de næste måneder til vores blog "Dansk Lean Forum". Der vil være links fra denne side til den nye side hvor relevant.

Læs mere på Dansk Lean Forum: Lean downloads, materialer og videoer >

Styringsprincipper i Lean Produktion - Tryk, Træk og Kanban

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor "Styringsprincipper" kan følgende downloades:

Præsentation af styringsprincipper:
Lean Produktion Styringsprincipper Tryk Træk Kanban

Simpelt regneark (se demo):
Lean Produktion Kanban Regneark Excel

Avanceret regneark (se demo):
Lean Produktion Kanban Regneark Excel

 

Styringsprincipper i Lean Produktion

Styringsprincipper i produktion handler om styring af produktion i forhold til brug af tryk og træk, håndtering af et eventuelt leveringstidsgab (i forhold til kunderne) pga. lang gennemløbstid og brugen af Kanban til håndtering af de nødvendige lagre.

Tryk og træk i Lean handler om følgende:

 • "Tryk" handler om, at trykke opgaver/varer frem i værdikæden, baseret på prognoser og forventninger.
 • "Træk" handler om, at kunderne trækker frem i værdikæden, baseret på behov (ordrer).

Præsentationen indeholder desuden information om leveringstidsgab, prognoseusikkerhed, forrester-effekt, beregning af Kanban mm.

Kanban til lagerstyring

Hvor flow ikke kan skabes i en produktion, kan en god løsning være at styre ved hjælp af Kanban.

Kanban betyder signal og er en simpel og synlig styringsform på lagre. Kanban kan bruges hvor aftrækket er forholdsvis jævnt og kan under disse omstændigheder med fordel erstatte den traditionelle planlægning i systemer.

Det er vigtigt at huske, at Kanban er en nødløsning! Hvor der kan skabes flow uden lagre, vil det altid være prioritet 1.

Fordele ved Kanban:

 • Forbrugsstyret i stedet for MRP-styret.
 • Lægger låg på lagerniveauet.
 • Øger leveringssikkerheden.
 • Meget synligt system i modsætning til MRP-planlægning.

Læs mere om Kanban nedenfor på siden.

Avanceret eller simpel Kanban

Flexkom har to forskellige Kanban-beregningsprincipper til download som regneark.

Simpel Kanban

Simpel baseret på fysisk optælling af Kanban i reoler. Ingen andre data medtages i auditeringen af Kanban-niveauerne.
Læs mere længere nede på siden: Simpel Kanban - styring, beregning og audit

Se demo af simpel Kanban-regneark

Lean Produktion Kanban Regneark Beregning Excel

Avanceret Kanban

Avanceret baseret på forbrugsdata fra ERP-systemet og leveringstider fra leverandører.
Læs mere længere nede på siden: Avanceret Kanban - styring, beregning og audit

Se demo af avanceret Kanban-regneark

Lean Produktion Kanban Audit Regneark Excel

Træk fra variantpunktet

Det optimale sted at placere skellet mellem tryk og træk er i variantpunktet for varestrømmen. Lagre placeret lige før variantpunktet skaber den korteste leveringstid fra ordre, samtidig med at risikoen minimeres. Kunderne har dog det endelige ord om placeringen af skillelinien, da deres ønskede leveringstid også har indflydelse på placeringen af trækpunktet.

Et hurtigt og stabilt flow i produktionen vil øge muligheden for at have træk i produktionens processer. Overordnet skal der skabes flow i både tryk og træk, men man kan opnå ekstra gevinster ved at tilpasse anvendelsen af Lean-værktøjer til tryk og træk. Eksempelvis med større serier i tryk og en mere fleksibel produktion i træk.

Alle produkterne i samme virksomhed behøver ikke have samme skillelinie mellem tryk og træk. Desuden har produktets design stor indflydelse på brugen og værdien af tryk og træk - og variantpunktet.

 

Læs mere om Kanban

Læs mere om følgende emner nedenfor:

Hvad er Kanban?

Hvor flow ikke kan skabes er løsningen ofte at styre via Kanban. Kanban betyder signal og er en simpel og synlig styringsform på lagre. Kanban kan bruges hvor aftrækket er forholdsvis jævnt og kan under disse omstændigheder med fordel erstatte den traditionelle planlægning i systemer.

Fordele med Kanban-lagerstyring

 • Behovsstyret i stedet for MRP-styret. Hvis behovet stiger, så følger Kanban med. Hvis behovet falder bliver der ikke produceret til lager hos leverandøren.
 • Lægger låg på lagerniveauet ved at der ikke genopfyldes til mere end der er Kanban-kort til.
 • Øger leveringssikkerheden fordi lagerniveauet er bestemt ud fra de fysiske forhold og fordi genopfyldning sker straks efter forbrug. Samtidig hindres at lageret går fysisk i 0 samtidig med at MRP-systemet siger, at der er flere på lager.
 • Meget synligt system i modsætning til MRP-planlægning. Samtidig kan synligheden bruges til at planlægge en produktion på planlægningstavler.

Læs mere om planlægningstavler

Lagerstyring efter behov

Den store fordel ved Kanban er, at det fjerne den systemmæssige styring af et flow. I bund og grund vil flowet passe sig selv. Overordnet vil Kanban dog kræve overvågning af niveauer og vedligehold ved nye og udgående varer. Men dette behøver ikke være kompliceret.

Kanban fra hverdagen

Kanban anvendes ofte i hverdagen. Eksempelvis med mælken i køleskabet. Her skriver man "mælk" på indkøbssedlen når der er et par liter tilbage. Altså når lagerstørrelsen godt og vel svarer til forbruget i genopfyldningstiden.

Inden vi når at handle ind er det sidste næsten drukket. Derefter fyldes niveauet op igen.

Det mælk der er tilbage ved genopfyldnings-tidspunktet er sikkerhedslageret og dækker ekstraordinære aftræk.

Læs mere om Kanban

På Flexkoms Lean blog findes en række indlæg om Kanban. Bl.a. om Kanban mod underleverandører og sammenhængen til ERP-systemer med MRP-planlægning.

Læs indlæg om Kanban på Flexkoms Lean blog (åbner i nyt vindue)

Tilbage til oversigten

Tilbage til toppen

 

Kanban - simpelt Kanban værktøj (regneark)

Simple betyder ikke ringe! Simple betyder at beregningerne er baseret på en simpel tilgang, som ofte kan vise sig at være lige så rigtig som de beregnede. Ja måske bedre, fordi virkeligheden tages mere med.

Simpel auditering betyder, at auditering sker ved at tælle de fysiske kort/kasser i produktionen hver måned frem for at køre store beregninger.

Regnearket beregner herefter anbefalede justeringer.

Fordele og ulemper ved simpel kanban i forhold til avanceret kanban

De vigtigste fordele ved simpel Kanban frem for avanceret er:

 • At man ikke tager udgangspunkt i data fra systemet, idet disse ofte har mange fejlmuligheder omkring forbrugsdata.
 • At der ikke skal bruges 12 måneders forbrugshistorik på et varenummer for at give valide beregninger – men kun 2 mdr.
 • At leverandørens leveringstid er underordnet – dog skal man selvfølgelig lave en tilpasning hvis leverandøren ændrer sin leveringstid dramatisk.
 • Mere simpel måling – udgangspunkt i kasser i reoler frem for download af forbrugsdata fra ERP-systemet.
 • Det at man tæller antal kasser i reoler fungerer samtidig som et løbende tjek om Kanban-kort bliver væk.
 • Der skrues hurtigere op og ned ved ændring i aftræk – audit er kun baseret på de sidste 2 måneders status.
 • Det er meget mere logisk og forståeligt for alle medarbejdere!

Ulemperne er:

 • Audit er baseret på fysisk niveau – som der foreskrives i Kanban. Men hvis operatørerne ikke kører Kanban efter reglerne – ex. ikke stiller halv-fulde kasser tilbage i reolen, så vil beregningerne blive forkerte.
 • Generelt kan det være svært at implementere simpel Kanban. Mange virksomheder vil helst basere beregninger på "rigtige data". Derfor kan simpel Kanban virke for simpelt for mange.

Procedure

Forløbet af en simpel beregning af Kanban-niveauer er:

 1. Print en liste over varer der kører Kanban. Tæl antallet af kasser for hvert varenummer i Kanban-reolen. Skriv disse antal ind i regnearket.
 2. Regnearket beregner nu om der skal ske tilpasninger af Kanban-niveauerne for samtlige varenumre.
 3. Regnearket viser med farver hvilke varer der har for mange kort og hvilke varer der har for få.

For at komme i gang med det simple Kanban, skal man desuden ved opstart gøre følgende:

Fastlæg hvilke varenumre der skal køre Kanban. Læg disse ind i regnearket og fastlæg et startniveau. Dette niveau kan en erfaren produktionsmedarbejder normalt hurtigt vurdere med lidt hjælp. I regnearket er en vejledning i fastlæggelse af startniveau og en simpel formel til at beregne et startniveau.
Husk at dette punkt kun gennemføres før opstart.

Sådan beregnes Kanban-niveauerne

Kanban-beregningerne sker på følgende måde:

 • Regnearket tager de sidste to optællinger af kasser i reoler og beregner - ud fra en sammenligning med antallet af Kanban-kort i omløb - om der bør skrues op eller ned for antallet af kort. Det er altså alene det fysiske antal af kort i reolerne der bruges som inputs til beregningerne.
 • Optælling og beregning sker månedligt.

Alt om procedure for audit og beregninger er uddybende beskrevet i regnearket.

Tilbage til oversigten

Tilbage til toppen

 

Avanceret Kanban værktøj (regneark)

Avanceret betyder at beregningerne er baseret teoretisk lagerberegning inkl. standardafvigelser og trend i aftrækket mm. Auditering sker med udgangspunkt i salgsdata fra ERP-systemet.

Fordele ved avanceret Kanban-beregning

Fordele ved avanceret Kanban-beregning og -auditering:

 • Længere forbrugshistorik bag beregninger.
 • Trend for stigende/faldende aftræk kan inkluderes.
 • Leveringstider fra leverandører inkluderes.
 • Regneark beregner også om kassestørrelser er korrekte.
 • Beregning er teoretisk funderet.

Procedure

Forløbet af en avanceret beregning af Kanban niveauer er:

 1. Download sidste måneds forbrugsdata for de varenumre der kører Kanban. Forbrugsdata hentes fra virksomhedens ERP-system. Disse forbrugsdata indsættes i regneark.
 2. Regnearket beregner nu om der skal ske tilpasninger af Kanban-niveauerne for samtlige varenumre.
 3. Beregningerne sker automatisk.

Regnearket viser med farver hvilke varer der har for mange kort og hvilke varer der har for få. Desuden vurderer regnearket om antal varer per kasse ikke er optimalt.

For at komme i gang med det avancerede Kanban, skal man desuden ved opstart gøre følgende:

Fastlæg hvilke varenumre der skal køre Kanban. Læg disse ind i regnearket og download de sidste 12 måneders forbrug fra virksomhedens ERP-system. Forbruget per måned tilføjes regnearket for hvert varenummer. Regnearket beregner nu det optimale antal Kanban-kort per varenummer.
Samtidig indtastes leveringstiden fra leverandøren.
Husk at dette punkt kun gennemføres før opstart.

Sådan beregnes Kanban-niveauerne

Kanban-beregningerne sker på følgende måde:

 • Beregning af "Forbrugslager". Lager svarende til det gennemsnitlige forbrug i leveringstiden fra leverandøren.
 • Beregning af "Sikkerhedslager". Sikkerhedslageret skal dække udsving i aftrækket.
 • Sikkerhedslageret beregnes ud fra
  - Standardafvigelser i forbruget.
  - Stigende/faldende salg (trend).
  - Sikkerhedsfaktor.
 • Optælling og beregning sker månedligt.

En vigtig forudsætning for denne beregningsform er, at man har nogenlunde normalfordelte forbrugskurver for de enkelte varenumre.

Alt om procedure for audit, beregninger og normalfordeling er uddybende beskrevet i regnearket.

Tilbage til oversigten

Tilbage til toppen

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >