Info: Downloads flytter

De mange gratis downloads af Lean-materiale flytter de næste måneder til vores blog "Dansk Lean Forum". Der vil være links fra denne side til den nye side hvor relevant.

Læs mere på Dansk Lean Forum: Lean downloads, materialer og videoer >

Værdistrømsanalyse (Value Stream Mapping)

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor "VSA" kan følgende downloades:

Præsentation af VSA:
Lean Produktion Værdistrømsanalyse VSM VSA

 

 

Kortlægning af værdikæden

Kortlægning af værdikæder eller værdistrømsanalyse er en afgørende disciplin ved implementering af Lean Produktion. En kortlægning af en værdikæde giver et overblik over planlægning og processer set i forhold til salg/kunder og leverandører.

Video om VSA i Lean Produktion

Vi har lavet en video om værdistrømsanalyse i Lean Produktion >

Formål med kortlægning

Først gennemføres en kortlægning af den nuværende værdikæde. På baggrund af den opnående viden kan man efterfølgende udvikle den ønskede fremtidige værdikæde.

Overordnet har denne proces følgende formål:

 • At skabe flow i værdikæden.
 • At minimere/eliminere spild i værdikæden.

Læs mere om spildtyperne i Lean >

Resultater med kortlægning

 • Fælles forståelse for situation og hvorfor der er behov for forandring.
 • Fokus på værdikæder og hvad der ikke skaber værdi i kæden.
 • Kendskab til forudsætninger for at skabe flow og reducere lagre.
 • Fokus på flow frem for den enkelte maskine eller afdeling.

Beskrivelse af værktøjer og udtryk

Uddybende information til hjælp ved kortlægning af en værdikæde (beskrivelse af værktøjer og udtryk) > 

Husk de administrative processer

I produktionsvirksomheder går mange flows på tværs af administration og produktion.

Kortlægning af produktion handler om, at man kortlægger de produktionssteps der er i flowet og de relaterede aktiviteter som planlægning mm. Fokus er på takt tider, procestider mm.

Ofte kan der være behov for, at kigge på flows på tværs af huset. Det kan være oprettelse af nye varer i system og produktion, reklamationsbehandling, rutekort, kvalitetsafvigelser mm. Her anbefales det at bruge værktøjet til kortlægning af administrative flows.

Læs mere om værdistrømsanalyse i Lean Administration >  

Læs mere om værdistrømsanalyse

Om kortlægning af flow/værdikæden (Value Stream Mapping)

Værdikæden er den række af aktiviteter og processer som skaber et givent produkt. Kortlægning går ud på, at skabe et struktureret overblik over de aktiviteter og processer som skaber produktet. Kortlægning af værdikæder går også under den engelske betegnelse "Value Stream Mapping" VSM).

Hvad indeholder en kortlægning?

En kortlægning indeholder alle processer og data for disse, planlægning, salg, variation i salg, spild, lagre mm. Kortlægningen gennemføres af ledelse, værkfører, produktionstekniker, vedligeholder og operatører i et samarbejde.

Kortlægningen udføres med papir og blyant. Efter kortlægningen af den nuværende sitaution (kaldet "Current State") tegner den samme gruppe den ønskede fremtidige produktion (kaldet "Future State"). Husk at holde fremtiden inden for rækkevidde!

Formål med kortlægning

Overordnet har denne proces følgende formål:

 • At skabe flow i værdikæden.
 • At minimere/eliminere spild i værdikæden.

Læs mere om spildtyperne i Lean

Resultater med kortlægning:

 • Fælles forståelse for situation og hvorfor der er behov for forandring.
 • Fokus på værdikæder og hvad der ikke skaber værdi i kæden.
 • Kendskab til forudsætninger for at skabe flow og reducere lagre.
 • Kendskabet til betydningen af eget og andres arbejde i et flow.
 • Forkus på flow frem for den enkelte maskine eller afdeling.

Kortlægning af en afgørende Lean-disciplin

Kortlægning af værdikæden er en vigtig og afgørende disciplin ved Lean. Men man skal kende de øvrige værktøjer før man starter på kortlægningen. Kortlægning af en hel værdikæde fra råvare til færdigvare er afgørende for at skabe flow og eliminere spild.

Kortlægning af værdikæden vil give en aha-oplevelse for alle parter i processen. Ofte vil de første forbedringer/ændringer blive gennemført samme dag. Ved at inddrage vedligehold og produktions-teknikere opnår alle det samme samlede billede af de kommende ugers og måneders arbejde med ændringer.

Tilbage til toppen

 

Beskrivelse af værktøjer og udtryk anvendt ved kortlægning

Denne side henvender sig til kunder, der har downleadet vejledningen i kortlægning af værdikæden. Men andre er selvfølgelig også velkommen til at anvende sidens indhold. Hvis du savner information på denne side så skriv til Flexkom.

Kontakt Flexkom

Lean FAQ

Husk også at du kan finde korte forklaringer til mange af Lean-udtrykkene på Flexkoms "Lean ordliste".

Uddybende information

Vælg emne nedenfor:

5S - System og orden
Co = Omstillingstid
Cyklustid = CT
Flow
Informationsflow med papir

Informationsflow via IT

Kanban-styret lager
MRP-styret lager
Muda
OEE
Omstillingstid = Co
Oppetid = Op
SMED - Reduktion af omstillingstid
Spild
Takt tid
Tryk
Træk

5S - System og orden

5S er et japansk koncept for hushold.

 1. Sortering (Seiri)
 2. System (Seiton)
 3. Systematisk rengøring (Seiso)
 4. Standarder (Seiketsu)
 5. Selvdisciplin (Shitsuke)

5S forklaret ud fra de japanske termer:

Seiri - Sæt ting på plads. Fjern det der ikke bruges på arbejdspladsen og behold der der bruges.

Seiton - Find et hjem til tingene. Placer tingene der bruges, sådan at man altid kan finde dem og gerne inden for rækkeafstand af arbejdspladsen.

Seiso - Rengøring. Hold arbejdspladsen ren. Der må ikke findes snavs og skidt på arbejdspladsen.

Seiketsu - Procedure. Fasthold niveauet efter de første 3 S'er. Sikre at rengøring foretages og at nye værktøjer får et hjem og at værktøjer der ikke længere anvendes kommer væk fra arbejdspladsen.

Shitsuke - Fasthold gennem holdning og kultur. Shitsuke betyder undervisning i og attitude for at føle stolthed ved arbejdspladsen og for at leve op til den nye standard for arbejdspladsen.

Læs mere om 5S hvor du også kan downloade en vejledning og hjælpeværktøjer til gennemførsel af 5S

Tilbage oversigten over værktøjer

Co = Omstillingstid

Se "Omstillingstid" 

Tilbage oversigten over værktøjer

Ct = Cyklustid

Tiden fra ét godt emne til det næste gode emne er produceret – hovedkomponenten skal indgå i produktet der tages tid på!

Under måling af cyklustid tages der ikke hensyn til evt. stop på maskinen, kvalitetsproblemer osv. Der måles under normal produktion.

Tilbage oversigten over værktøjer

Flow

Det vigtigste værktøj i Lean er flow. Dvs. samle processer i halen på hinanden. Mange - rigtig mange - spildtyper elimineres ved at skabe flow. I en produktion handler det om, at produkter konstant flytter sig i og imellem processer.

Men det er svært. Specielt fordi flere maskiner så bliver afhængige af hinanden. Før flow imødekommes ustabilitet med lagre, men med flow viser ustabilitet sig med liniestop og frustrationer. Derfor skal processer stabiliseres med hjælp fra OEE, SMED, 5S mm. inden der skabes flow.

Læs mere om flow og download en vejledning i hvordan man skaber flow i produktion

Tilbage oversigten over værktøjer

Information med papir

Information via papir refererer til, at man eksempelvis printer ordrepapirer og afleverer disse ved maskiner.

Tilbage oversigten over værktøjer

Information via IT

Information via IT refererer til alle former for information overgivet via IT. Der kan være tale om ordrer via mail, EDI-ordrer osv. Ordrer sendt som fax bør betragtes som papir-ordrer.

Planlægningsinformation via IT forekommer sjældent. Her refereres til, at ordrer overføres elektronisk til en skærm i produktionen, hvor produktionsmedarbejderne kan hente ordrer, styklister, tegninger osv. Sker finplanlægningen ved en produktionscelle på en planlægningstavle, vil det fortsat blive betragtet som planlægningsinformation via IT.

Tilbage oversigten over værktøjer

Kanban-styret lager

Kanban stammer fra japansk og betyder "signal". Kanban er et af de vigtigste værktøjer i Just-in-Time (JIT). Kanban signalerer et forbrug hos kunden og dermed om et behov for genopfyldning fra leverandørens side. Leverandør/kunde-forholdet i dette tilfælde kan være mellem to processer i en produktion/ administration eller mellem to virksomheder.

Kanban sikrer et effektiv, synlig og systematisk flow af materialer gennem en værdikæde, med minimum af lagre og varer i arbejde. Kanban styres normalt fysisk ved hjælp af kanban-kort, men kan også styres med kasser, reoler eller i et ERP-system. I et Kanban produktionssystem igangsættes ingenting medmindre der er et behov = et signal fra kunden. Dette princip kaldes også træk.

Læs mere om Kanban på Flexkom hvor du også kan downloade kanban-værktøjer

Tilbage oversigten over værktøjer

MRP-styret lager

Et lager der er styret ved hjælp af MRP er styret med IT. Dvs. at IT-systemet konstant beregnet hvor meget der er på lager ud fra indkøbsordrer, produktionsordrer, brok osv. Derudfra genererer systemet forslag til indkøbsordrer og beregner om produktionsordrer er mulige at gennemføre.

For at have succes med MRP-styret lager er det en forudsætning, at der er en god disciplin omkring rapportering af brok, indlagring af korrekt antal fra leverandører osv.

Tilbage oversigten over værktøjer

Muda

Det japanske ord for spild. Mange virksomheder vælger at bruge Muda, idet spild handler om almindeligt spild (ex. olie på gulv), hvor Muda refererer til virksomhedsspild.

Lean fokuserer på at minimere/eliminere syv spildtyper.
De syv spildtyper er:

 1. Overproduktion
 2. Transport
 3. Ventetid
 4. Overforædling
 5. Lager
 6. Genbearbejdning eller omkørsler
 7. Bevægelser

Ofte anvendes også en 8. spildtype nemlig uudnyttet viden hos medarbejderne.

Læs mere om de 8 spildtyper i produktion

Tilbage oversigten over værktøjer

OEE

OEE kommer fra engelsk og betyder "Overall Equipment Efficiency".

OEE er alene et måleværktøj til fastlæggelse af en maskines/udstyrs udnyttelsesgrad. OEE er specielt vigtig for flaskehalse, hvor en høj OEE er afgørende for en tilsvarende høj udnyttelse af det øvrige produktionsudstyr. Tabt tid på en flaskehals er tabt tid i hele produktionen.

OEE på en flaskehals bør altid være over 80%. Dette tal afhænger af procestype, produkt mm., men 80% er normalt den laveste acceptable udnyttelsesgrad af en flaskehals. Det er faktisk ikke unormalt, at man tror at udnyttelsesgraden på en flaskehals er høj, men at en måling samtidig kan vise 50%.

OEE måles ved hjælp af simple manuelle skemaer eller ved hjælp af automatisk registrering på en maskine.

Læs mere om OEE hvor du også kan downloade hjælpeværktøjer til måling af OEE >

Tilbage oversigten over værktøjer

Omstillingstid

Omstillingstiden fra én ordre til den næste ordre. Der skal her være tale om en "normal omstilling".

Ordet "Omstillingstid" refererer til den tid det tager at foretage en omstilling på en maskine. Tiden måles fra det sidste gode emne på én ordre til det første gode emne er produceret i en ny ordre. Altså regnes bl.a. indkøring med i omstillingstider.

Husk at måle på en "normal omstilling" hvor den hovedkomponent, som indgår i kortlægningen, er en del af omstillingen.

Ordet "Omstillingstid" bruges ofte i Lean. Det skyldes at omstillingstider mellem ordrer er meget bestemmende for implementering af Lean. Har man lange omstillingstider har man en ufleksibel produktion, hvor man kører i store seriestørrelser, med store lagre, lange gennemløbstider, kompleks planlægning osv. Ét af de vigtigste mål ved implementering af Lean i en produktion er derfor, at reducere omstillingstiderne.

Lean-værktøjet til reduktion af omstillingstider kaldes SMED.

Se "SMED" 

Tilbage oversigten over værktøjer

Op = Oppetid

Se "OEE"

Tilbage oversigten over værktøjer

SMED

SMED er et værktøj til reduktion af omstillingstider.

SMED kommer fra engelsk og betyder "Single Minute Exchange of Die". Direkte oversat - udskiftning af værktøj/fikstur på et en-cifret minuttal.

Udgangspunktet med SMED er med andre ord, at alle omstillinger kan reduceres til under 10 minutter.

Hurtige omstillinger har stor betydning for en produktion, specielt når man er i stand til at reducere omstillingstiden på en flaskehals. Gevinster er blandt andet mindre seriestørrelser, mere produktiv tid, bedre flow og forbedre leveringsservicen og stabiliteten.

Læs mere om SMED hvor du også kan downloade værktøj til gennemførsel af en SMED >

Tilbage oversigten over værktøjer

Spild

Se "Muda"

Tilbage oversigten over værktøjer

Takt tid

"Takt" er det tyske ord for den taktstok en dirigent for et orkester bruger til at tilpasse hastigheden, takten og timingen i et orkester. På samme måde bruges takt i Lean til at definere den takt produktionen skal følge for at køre optimalt.

Takt tid bruges i Lean om den frekvens produkter bør færdiggøres i en produktion. Hvis man har en takt tid på 2 minutter, skal der færdiggøres et produkt hver 2. minut. På samme måde skal alle øvrige processer i produktionen holde samme takt, så dette tempo kan fastholdes.

Takt tid beregnes ud fra kundernes/markedets aftræk. Hvis man sælger 3200 enheder om året og har ét skift i produktionen med 1600 timer om året, har man en takt tid på 30 minutter.

Derfor betegnes takt tid også som produktionens eller virksomhedens puls.

Hvad sker der hvis kundernes aftræk er ujævnt eller varierer fra takt tiden?

Grundlæggende i Lean bør produktionen følge takt tiden. Så et stigende aftræk skal få takt tiden til at falde og omvendt. Sjældent er det muligt at følge kundernes aftræk så præcist og derfor imødekommes disse ændringer ofte med lagre.

Det er vigtigt for produktionens drift, at alle processer er tilpasset takt tiden og er i stand til at møde takt tiden stabilt. Alternativt skal produktionen designes med bufferlagre og kanban.

Tilbage oversigten over værktøjer

Tryk

Man anvender udtrykket "produktionen trykkes igennem" hvis ordrerne er baseret på prognoser. Altså er det virksomheden selv der trykker varer frem til kunderne i en forventning om, at kunderne en dag trækker varerne fra lager.

Produktion efter prognose er kendetegnende for virksomheder der har lang gennemløbstid. Der er stor risiko ved at producere efter prognoser, idet der reelt er tale om et "professionelt gæt". Afhængig af branchen kan der ske mange ting som påvirker salget.

Direkte oversat betyder "Lead Time" leveringstid på dansk. Men i Lean anvendes "Lead Time" til at definere gennemløbstiden i virksomheden. Så når man i Lean taler om "Lead Time" refererer man til tiden fra en vare kommer ind som råvare til den leveres som en færdigvare til kunderne.

Tiden for gennemførsel af en proces betegnes "Cyklustid".

Se "Cyklustid" 

Den takt hvormed produktionen skal færdiggøre emner så kundernes efterspørgsel efterkommet betegnes "Takt tid".

Se "Takt tid"

Tilbage oversigten over værktøjer

Træk

I produktionen anvender man udtrykket "produktionen trækkes igennem" hvis ordrerne er baseret på reelle kundeordrer. Man bruger udtrykket træk, fordi kunderne billedlig talt trækker varerne igennem produktionen.

Ofte er virksomheder i stand til at gå fra tryk til træk ved at skabe flow og reducere gennemløbstid. Et værktøj til at skabe træk uden reelt flow er kanban.

Se "Kanban"

Tilbage oversigten over værktøjer

Tilbage til toppen

 

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >